Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2019.08.21 09:46

Kur kreiptis dėl Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo?

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje – į pasirinktą migracijos tarnybą.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiams dėl asmens tapatybės kortelės ir/ar paso išdavimo/keitimo reikia iš anksto užsiregistruoti konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje telefonu (+ 45 39) 452 278 arba (+45 39) 636 207.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir/arba paso išdavimo/keitimo tvarka ir jų galiojimas

Asmens tapatybės kortelė keičiama, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • ji tapo netinkama naudoti;
 • joje yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jos galiojimo laikas;
 • to pageidauja pilietis.

Pasas keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą (-us), pavardę, lytį, gimimo datą, gimimo vietą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens tapatybės kortelė galioja:

 • 2 metus, jei ji išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei ji išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • 20 metų jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Pasas galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų amžiaus;
 • 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų (aktualu visiems nuo 12 metų amžiaus).

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas nėra tęsiamas, o vietoj baigusio (baigiančio) galioti dokumento išduodamas naujas.

DĖMESIO:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos asmens tapatybės kortelę arba pasą išduoda/keičia tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti iki dviejų mėnesių.
 • Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei, tautybei) arba jei išduodamas pirmasis dokumentas (pvz. vaikams, gimusiems iki 2008-07-22 ir įgijusiems kitos valstybės pilietybę), – jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens dokumentus keičia tik migracijos tarnybos Lietuvoje – pasą per 1 darbo dieną, o asmens tapatybės kortelę per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybės kortelė ar pasas baigė galioti ar yra prarasti ir asmuo neturi kito galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.
 • Jei piliečio, gyvenančio užsienio valstybėje, asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai, jis taip pat turi pateikti dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės.
 • Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 18 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai arba, pateikus rašytinį prašymą, paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.
 • Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

Kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti ar pasikeisti?

Dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo Lietuvos Respublikos pilietis turi asmeniškai atvykti į Lietuvos konsulinę įstaigą užsienio valstybėje ar į migracijos tarnybą Lietuvoje.

DĖMESIO:

Lietuvos Respublikos piliečiams dėl asmens tapatybės kortelės ir/arba paso išdavimo/keitimo reikia iš anksto užsiregistruoti konsuliniam priėmimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje telefonu (+ 45 39) 452 274 arba (+45 39) 636 207.
 • Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, prašymą ir kitus dokumentus pateikia asmeniškai.
 • Jeigu kreipiamasi dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo ar išdavimo asmeniui iki 16 metų, kuris jau turėjo pasą ir/arba asmens tapatybės kortelę, tai dokumentus, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui, pateikia vienas iš tėvų ar globėjų.
 • Keičiant asmens tapatybės kortelę arba pasą, pasikeitus pavardei po santuokos/ištuokos užsienyje, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos/ištuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Kreipiantis dėl vaiko, gimusio užsienio valstybėje, pirmojo Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu turi būti pateikti dokumentai dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje.
 • Pateikiant vaiko nuo 1 metų iki 16 metų prašymą, turi dalyvauti ir jis pats.
 • Pateikiant dokumentus piliečio iki 1 metų – jam atvykti į konsulinę įstaigą nereikia.
 • Asmens tapatybės kortelė arba pasas konsulinėje įstaigoje išduodamas tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje.
 • Gyvenamosios vietos deklaruoti nereikia:
  • konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantiems asmenims ir kartu su jais išvykusiems šeimos nariams visą darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;
  • asmenims, atliekantiems privalomąją arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
  • asmenims, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;
  • moksleiviams ir studentams mokymosi laikotarpiu (išskyrus nepilnamečius, kurių tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą užsienio valstybėje);
  • asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, laikomiems kardomojo kalinimo vietoje;
  • jūreiviams.
 • Iki piliečiui bus išduoti nauja asmens tapatybės kortelė ar pasas, jo pateiktas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas jam grąžinamas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimui/keitimui

Asmeniui nuo 16 metų

 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos piliečio amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota*. (gali būti užpildyta iš anksto arba ambasadoje).
 • Konsulinis mokestis
 • Jei asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai - dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą) arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog vokas kartu su slaptažodžiu negali būti siunčiamas kartu su asmens tapatybės kortele, jis turės būti siunčiamas atskira registruoto pašto siunta. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

DĖMESIO:

 • * Jeigu užsienio valstybėje kartu su Jumis gyvena nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu Jūsų nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą. Pateikiant nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos deklaracijas kartu pateikiamas ir jų Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Jeigu Jūs užsienio valstybėje sudarėte santuoką, tačiau jos dar neįregistravote Lietuvoje (net jeigu Jūsų pavardė ir nepasikeitė), reikės pateikti dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą”).
 • Jeigu Jūs užsienio valstybėje išsituokėte, tačiau santuokos nutraukimo dar neįregistravote Lietuvoje (net jeigu Jūsų pavardė ir nepasikeitė), reikės pateikti dokumentus dėl santuokos nutraukimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą”).
 • Jeigu Jūsų vaikų, gimusių užsienyje (nepriklausomai nuo jų pilietybės), gimimas dar nėra įtrauktas į apskaitą Lietuvoje (t.y. vaikai neturi lietuviškų gimimo liudijimų), reikės pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą”).

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Asmeniui, pakeitusiam pavardę po santuokos/ištuokos užsienio valstybėje

 • Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje sudarytą santuoką arba Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumentų pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas ar ištuokos liudijimas (arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo)*. Šis dokumentas (arba jo notariškai patvirtinta kopija) turi būti išverstas į lietuvių kalbą**.
 • Sutuoktinio asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis ir jis yra išsituokęs ar našlys, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis jo ištuoką ar buvusio sutuoktinio mirtį. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis - užsienio valstybių institucijų išduoti jo dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma Apostille, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.
 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos piliečio amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota*** (gali būti užpildyta iš anksto arba ambasadoje).
 • Konsulinis mokestis
 • Jei asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai - dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą)* arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą ir santuokos/ištuokos liudijimą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog vokas kartu su slaptažodžiu negali būti siunčiamas kartu su asmens tapatybės kortele, jis turės būti siunčiamas atskira registruoto pašto siunta. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

DĖMESIO:

 • * Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
 • ** Dokumentuų vertimą Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.
 • *** Jeigu užsienio valstybėje kartu su Jumis gyvena nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu Jūsų nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą. Pateikiant nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos deklaracijas kartu pateikiamas ir jų Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Vaikui (iki 16 metų)

 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Vaiko asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Vieno iš tėvų ar globėjų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija, jei vaiko gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota*. (gali būti užpildyta iš anksto arba ambasadoje).
 • Konsulinis mokestis
 • Jei asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai - dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą)* arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės.

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

DĖMESIO:

*Kartu su vaiku savo išvykimą iš Lietuvos turės deklaruoti (jeigu tai dar nepadaryta) ir vienas iš tėvų, pateikiantis dokumentus dėl vaiko asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo/keitimo. Jeigu užsienio valstybėje kartu su Jumis gyvena kiti nepilnamečiai vaikai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu Jūsų nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, deklaracijoje reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą.

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Vaikui, gimusiam užsienio valstybėje, kai kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvos Respublikoje:

 • Prašymas įtraukti į apskaitą vaiko, gimusio užsienio valstybėje, gimimą (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Prašymas dėl dokumento pareikalavimo, gavimo ir perdavimo (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Užsienio valstybės išduotas gimimo liudijimas*. Šis dokumentas (arba jo notariškai patvirtinta kopija) turi būti išverstas į lietuvių kalbą**.
 • Abiejų tėvų asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantys dokumentai. Sutikrinus duomenis dokumentai grąžinami.
 • Vaiko užsienio valstybės asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, jei buvo išduotas. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Vaiko tėvų santuokos liudijimas, jeigu vaikas gimė santuokoje. Jeigu santuoka įregistruota užsienio valstybėje ir iki šiol neįtraukta į apskaitą Lietuvoje, t.y. Jūs neturite lietuviško santuokos liudijimo, prašome kartu pateikti dokumentus santuokos įtraukimui į apskaitą (žr. “Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą”).
 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Tėvo (-ų), gyvenančio (-ių) užsienio valstybėje, gyvenamosios vietos deklaracija (-os), jeigu dar nedeklaruotas išvykimas iš Lietuvos (gali būti užpildyta iš anksto arba ambasadoje). Jeigu užsienio valstybėje kartu su Jumis gyvena kiti nepilnamečiai vaikai, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu Jūsų nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, deklaracijoje reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą.
 • Konsulinis mokestis

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą ir vaiko gimimo liudijimą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

DĖMESIO:

 • * Islandijos Respublikoje išduoti dokumentai turi būti patvirtinti pažyma Apostille ir jų papildomai legalizuoti Lietuvos Respublikos ambasadoje Danijos Karalystėje nereikia. Islandijos Respublikoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Islandijos užsienio reikalų ministerija.
 • ** Dokumentus legalizavus Ministerijoje, galima atlikti jų vertimą Lietuvoje ar pas ambasadai žinomus vertėjus.

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Asmeniui, praradusiam asmens tapatybę patvirtinantį (-čius) dokumentą (-us)

 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos piliečio amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Pranešimas apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, jeigu dar nepateiktas (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė), jeigu turite. Siekiant nustatyti asmens tapatybę, jei prarastas vienintelis turėtas Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas, reikia pateikti kitą dokumentą, kuriame būtų asmens nuotrauka, pvz.: vairuotojo pažymėjimą ar Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, ar studento pažymėjimą, ar užsienio valstybės išduotą dokumentą: pasą, leidimą gyventi, ar kt.
 • Gyvenamosios vietos deklaracija, jei gyvenamoji vieta užsienyje nebuvo deklaruota* (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Konsulinis mokestis
 • Jei asmens tapatybės kortelės arba paso galiojimo laikas pasibaigęs daugiau kaip 1 metai - dokumentą, patvirtinantį gyvenamosios vietos užsienio valstybės pilietybės įgijimą (neįgijimą)* arba sutikimą Migracijos departamentui kreiptis į tos užsienio valstybės kompetentingas institucijas, ar pilietis nėra įgijęs tos užsienio valstybės pilietybės

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog vokas kartu su slaptažodžiu negali būti siunčiamas kartu su asmens tapatybės kortele, jis turės būti siunčiamas atskira registruoto pašto siunta. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

DĖMESIO:

 • * Jeigu užsienio valstybėje kartu su Jumis gyvena nepilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai, turės būti deklaruotas ir kiekvieno jų išvykimas iš Lietuvos. Jeigu Jūsų nepilnamečiai vaikai gyvena Lietuvoje, reikės nurodyti asmens, su kuriuo jie gyvena Lietuvoje, duomenis – vardą, pavardę, giminystės ryšį, adresą. Pateikiant nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos deklaracijas kartu pateikiamas ir jų Lietuvos Respublikos pilietybę ir tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas). Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Jeigu Jūs užsienio valstybėje sudarėte santuoką, tačiau jos dar neįregistravote Lietuvoje (net jeigu Jūsų pavardė ir nepasikeitė), reikės pateikti dokumentus dėl santuokos įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą”).
 • Jeigu Jūs užsienio valstybėje išsituokėte, tačiau santuokos nutraukimo dar neįregistravote Lietuvoje (net jeigu Jūsų pavardė ir nepasikeitė), reikės pateikti dokumentus dėl santuokos nutraukimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą”).
 • Jeigu Jūsų vaikų, gimusių užsienyje (nepriklausomai nuo jų pilietybės), gimimas dar nėra įtrauktas į apskaitą  Lietuvoje (t.y. vaikai neturi lietuviškų gimimo liudijimų), reikės pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje (žr. “Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą”).
 • Jeigu pasą arba asmens tapatybės kortelę prarado nepilnametis, dokumentams dėl naujo paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo pateikti, į ambasadą jis turi atvykti kartu su vienu iš tėvų arba rūpintoju.
 • Laikotarpiui, per kurį išduodamas Jūsų naujasis pasas arba asmens tapatybės kortelė, ambasada gali išduoti konsulinę pažymą, patvirtinančią, kad Jūsų dokumentai yra pateikti pasui arba asmens tapatybės kortelei išduoti. Konsulinis mokestis už tokios pažymos išdavimą – 30 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. „Konsulinio mokesčio tarifai“).

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Asmeniui atkūrusiam Lietuvos Respublikos pilietybę

 • Prašymas išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba Prašymas išduoti (pakeisti) pasą (pildomas ambasadoje).
 • Dvi tapačios kokybiškos piliečio amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, veidas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 31 – 35 mm, fonas šviesus, vienspalvis ir tolygus). Reikalavimus nuotraukoms rasite čia.
 • Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo.
 • Galiojantis užsienio valstybės piliečio pasas. Sutikrinus duomenis dokumentas grąžinamas.
 • Konsulinis mokestis

Jei pageidaujama asmens tapatybės kortelę arba pasą gauti paštu:

 • Prašymas dėl dokumentų siuntimo paštu (gali būti užpildytas iš anksto arba ambasadoje).
 • Registruoto pašto mokestis už vieną siuntą yra 120 DKK (Danijoje) ir 150 DKK (į Islandiją). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog vokas kartu su slaptažodžiu negali būti siunčiamas kartu su asmens tapatybės kortele, jis turės būti siunčiamas atskira registruoto pašto siunta. Mokestis turi būti sumokėtas grynaisiais pinigais ambasadoje pateikiant dokumentus arba iš anksto pervestas į ambasados sąskaitą banke Danske Bank, reg. No 4001, Account No. 4001562312.

SVARBU:

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo, konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus ir/arba patikslintų pateiktus duomenis.

Koks yra konsulinis mokestis už Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimą/keitimą ir dokumento (gimimo liudijimo, santuokos ar ištuokos liudijimo) pareikalavimą?

Konsulinis mokestis už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų asmens tapatybės kortelei arba pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą – 100 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. „Konsulinio mokesčio tarifai“).

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.
100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0 - 40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

Konsulinio mokesčio lengvatos taikomos tik už vieno iš dokumentų (arba asmens tapatybės kortelės, arba paso) išdavimą/keitimą bendra tvarka.

Konsulinis mokestis už dokumento (gimimo, santuokos ar ištuokos liudijimo) pareikalavimą – 20 EUR (jis gali būti sumokėtas ir DKK, žr. „Konsulinio mokesčio tarifai“).

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, kitas teisėtas atstovas ar piliečio rašytiniame prašyme išduoti asmens tapatybės kortelę ar pasą, nurodytas asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu. Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol konsulinė įstaiga paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą.

Konsulinė įstaiga per nustatytą laiką negavusi pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (jei dokumentas buvo siunčiamas paštu), informuoja Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą apie asmens tapatybės kortelės ar paso dingimą. Migracijos valdyba atitinkamą dokumentą paskelbia dingusiu.

Jeigu pilietis neatvyksta į konsulinę įstaigą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Trūksta informacijos?

Daugiau informacijos apie asmens tapatybę liudijančius dokumentus (pasus ir asmens tapatybės korteles) rasite Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybos interneto svetainėje arba Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata