Asmens tapatybės kortelė ir pasas

Sukurta 2014.07.28 / Atnaujinta 2021.02.03 16:33

Kur kreiptis dėl Lietuvos Respublikos paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo (išdavimo)?

 • Į Lietuvos Respublikos ambasadą Danijoje gali kreiptis Danijoje ir Islandijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai.
 • Dokumentai pasui ar asmens tapatybės kortelei gauti negali būti pateikti paštu ar internetu, jie pateikiami asmeniškai atvykus į ambasadą:
  • Danijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai dėl atvykimo į ambasadą turi užsiregistruoti iš anksto, registruotis galima čia.
  • Islandijoje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai pasą ar asmens tapatybės kortelę gali pakeisti Lietuvos ambasados rengiamų konsulinių misijų į Islandiją (Reikjaviką) metu. Apie planuojamą konsulinę misiją yra skelbiama ambasados svetainėje http://dk.mfa.lt/ maždaug prieš mėnesį iki misijos pradžios.
 • Užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę į Lietuvą, pasą ar asmens tapatybės kortelę gali pasikeisti bet kuriame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje.

Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės keitimo (išdavimo) tvarka ir jų galiojimas

Asmens dokumentas - pasas arba asmens tapatybės kortelė - keičiamas, jei:

 • pilietis pakeičia vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, asmens kodą;
 • jis tapo netinkamas naudoti;
 • jame yra netikslių įrašų;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • išnaudoti vizoms skirti paso lapai;
 • to pageidauja pilietis.

Asmens dokumentas - pasas arba asmens tapatybės kortelė - galioja:

 • 2 metus, jei jis išduotas piliečiui iki 5 metų amžiaus;
 • 5 metus, jei jis išduotas piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus;
 • 10 metų, jei jis išduotas piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų amžiaus;
 • Asmens tapatybės kortelė galioja 20 metų, jei ji išduota piliečiui nuo 75 metų amžiaus.

Paso ar asmens tapatybės kortelės pakeitimo terminai:

 • Lietuvos ambasada Danijoje pasą arba asmens tapatybės kortelę keičia (išduoda) tik bendrąja tvarka. Nuo prašymo pateikimo dienos tai gali užtrukti apie 1-2 mėnesius.
 • Jei asmens tapatybės kortelė ar pasas keičiamas pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei) arba jei išduodamas pirmasis asmens dokumentas, jo išdavimo laikas gali būti ilgesnis.
 • Skubos tvarka asmens dokumentus keičia tiktai Migracijos departamento teritoriniai skyriai Lietuvoje – per 1 arba 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
 • Iki piliečiui bus išduotas nauja pasas ar asmens tapatybės kortelė, jo pateiktas asmens dokumentas jam grąžinamas.
 • Jeigu pasas ar asmens tapatybės kortelė baigė galioti ar yra prarasti ir prireikia skubiai grįžti į Lietuvą, Lietuvos ambasada gali išduoti laikiną kelionės dokumentą – asmens grįžimo pažymėjimą.

Kas ir kokius dokumentus turi pateikti Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelei arba pasui gauti?

Pasas arba asmens tapatybės kortelė Lietuvos ambasadoje keičiama tik deklaravus gyvenamąją vietą užsienio valstybėje. Piliečiai, nedeklaravę savo išvykimo iš Lietuvos, kartu su dokumentais pasui pakeisti turi pateikti išvykimo iš Lietuvos deklaraciją (užpildoma ambasadoje). Jei išvykimą iš Lietuvos deklaruojantis pilietis turi kartu gyvenančių nepilnamečių vaikų, reikia deklaruoti ir jų išvykimą iš Lietuvos – tokiu atveju ambasadai reikės pateikti ir vaikų pasus ar asmens tapatybės korteles.

Asmeniui nuo 16 metų

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, dokumentus paso ar (ir) asmens tapatybės kortelės keitimui pateikia asmeniškai. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Keičiamas pasas arba (ir) asmens tapatybės kortelė.

Vaikui iki 16 metų (kai vaikui anksčiau jau buvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė)

Dokumentus dėl vaiko paso arba asmens tapatybės kortelės keitimo asmeniui iki 16 metų pateikia vienas iš vaiko tėvų arba globėjas. Jei vaiko tėvai yra išsituokę, dokumentus turi pateikti tas iš tėvų, su kuriuo yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Pateikiant vaiko nuo 1 metų iki 16 metų dokumentus, turi dalyvauti ir jis pats. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Keičiamas vaiko pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Vieno iš tėvų ar globėjo pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 • Jaunesnių nei 5 metai amžiaus vaikų: 2 tapačios vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, reikalavimus nuotraukoms rasite čia).
 • Jei vaiko tėvai yra išsituokę: dokumentas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, o jei vaiko gyvenamoji vieta nenustatyta – dokumentas, kuriuo nutraukta santuoka.

Vaikui, gimusiam užsienio valstybėje, kai kreipiamasi dėl pirmojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo

Jei vaikas yra gimęs užsienio valstybėje ir kreipiamasi dėl pirmojo Lietuvos Respublikos paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo, kartu reikia pateikti dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą Lietuvoje.

Dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų. Pateikiant dokumentus, kūdikiui iki 1 m. amžiaus atvykti į ambasadą nebūtina, o vyresni vaikai turi dalyvauti. Ambasadai turi būti pateikta:

 • Užsienio valstybės išduotas vaiko gimimo liudijimas, išverstas į lietuvių kalbą*
 • Abiejų tėvų pasai arba asmens tapatybės kortelės.
 • Dvi tapačios vaiko amžių atitinkančios nuotraukos (dydis 40 x 60 mm, reikalavimus nuotraukoms rasite čia).

*Danijoje gimusio vaiko gimimo liudijimą (Personattest) išduoda komuna arba bažnyčia. Ambasadai turi būti pateiktas originalus institucijos išduotas dokumentas (netinka atspausdintas iš eboks.dk skaitmeninio pašto dėžutės). Kartu su Personattest turi būti pateiktas vienas iš šių dokumentų:

 • kartu su Personattest išduotas priedas (BILAG I / I PRIEDAS) - daugiakalbė standartinė forma, išduodama pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191. Priedą išduoda ta pati komuna ar bažnyčia, kuri išduoda Personattest.
 • Personattest vertimas į lietuvių kalbą. Dokumento vertimą į lietuvių kalbą reikia pateikti ir tuo atveju, jei Personattest išduotas anglų kalba.

Danijoje išduoto gimimo liudijimo (Personattest) legalizuoti pažyma Apostille nereikia.

Islandijoje išduotas gimimo liudijimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas pažyma Apostille, dėl dokumento legalizavimo reikia kreiptis į Islandijos užsienio reikalų ministeriją.

Asmeniui, pakeitusiam pavardę po santuokos ar ištuokos, arba pakeitus vardą ir (ar) pavardę užsienio valstybėje

Asmenys dokumentus paso ar asmens tapatybės kortelės keitimui pateikia asmeniškai. Kartu turi būti pateikti dokumentai dėl santuokos (ištuokos arba vardo, pavardės keitimo), sudarytos užsienio valstybėje įtraukimo į apskaitą Lietuvoje. Ambasadai turi būti pateikta:

Asmeniui, praradusiam pasą ir (arba) asmens tapatybės kortelę

Asmenys, vyresni nei 16 metų amžiaus, dokumentus paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimui vietoj prarasto pateikia asmeniškai. Jei prarastas vaiko pasas ar asmens tapatybės kortelė, atitinkamus dokumentus pateikia vienas iš vaiko tėvų arba globėjas (žr. punktą dėl dokumentų keitimo: Vaikui iki 16 metų (kai vaikui anksčiau jau buvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė)“. Ambasadai turi būti pateikta:

Konsulinis mokestis 

Keičiant (išduodant) pasą ar asmens tapatybės kortelę, turi būti sumokėtas atitinkamo dydžio konsulinis mokestis. Ambasadoje konsulinis mokestis mokamas banko kortele, atsiskaityti grynais pinigais negalima.

PASTABA:  

Visais atvejais, pateikiant dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės arba paso keitimo (išdavimo), konsulinis pareigūnas turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus arba patikslintų pateiktus duomenis.

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo tvarka

Asmens tapatybės kortelę arba pasą pilietis atsiimti gali asmeniškai atvykęs į ambasadą arba minėtus dokumentus paimti gali piliečio įgaliotas asmuo, pateikęs savo asmens dokumentą bei įgaliojimą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų (globėjas), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei vaiko tėvai išsituokę, atsiimti vaiko dokumentą gali tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai į ambasadą arba paštu. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, turi būti pateiktas keičiamas asmens dokumentas (atsiimant vaiko dokumentą reikia pateikti ir savo asmens dokumentą).

Jei pilietis pageidauja, asmens tapatybės kortelė arba pasas gali būti siunčiami registruotu paštu (pašto siuntimo išlaidas apmoka pilietis). Tačiau paštu gautas pasas neaktyvuojamas ir negalioja tol, kol Lietuvos ambasada paštu arba elektroninėmis priemonėmis negauna pranešimo apie paso gavimą.

Jei ambasada per nustatytą laiką negauna piliečio pranešimo apie asmens tapatybės kortelės ar paso gavimą (kai dokumentas buvo siunčiamas paštu), asmens dokumentas skelbiamas dingusiu.

Jeigu pilietis neatvyksta į ambasadą atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Naujienlaiškio prenumerata