VMI informacija

Sukurta 2014.07.30

VMI informacija dėl FR0254 (DAS-4) formos išdavimo

VMI prie FM viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių (Žin., 2001, Nr. 56-2014) nustatyta, kad, norėdamas gauti tinkamai užpildytą ir patvirtintą Lietuvos rezidento rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos FR0254 (DAS-4) formą (toliau – pažyma), nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – nuolatinis gyventojas) turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių (toliau – mokesčių administratorius).

VMI prie FM pasiūlė mokesčių administratoriams efektyviau organizuoti veiklą ir taikyti tokius pažymų išdavimo būdus:

  • Kai rašytinį prašymą išduoti pažymą nuolatinis gyventojas, dirbantis užsienio valstybėje, pateikia klasikiniu paštu atsiųstu raštu, tai pažyma prašyme nurodytu adresu jam turi būti išsiunčiama klasikiniu paštu;
  • Prašymą išduoti šią pažymą nuolatinis gyventojas mokesčių administratoriui Lietuvoje gali pateikti ir elektroniniu paštu VMI prie FM interneto svetainės skyriuje www.vmi.lt skyriuje - "Aptarnavimas" nurodytais apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų adresais. Elektroniniu paštu atsiųstame prašyme turi būti nurodytas nuolatinio gyventojo asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta Lietuvoje. Nuolatinis gyventojas jo nurodytu elektroninio pašto adresu turi būti informuojamas apie pažymos parengimą ir laiką kada jis ar jo įgaliotas asmuo gali pažymą atsiimti. Jeigu nuolatinis gyventojas prašo pažymą atsiųsti klasikiniu paštu, apie pažymos išsiuntimą jis turi būti informuojamas jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
  • Kai nuolatinis gyventojas prašyme išduoti pažymą nurodo, kad reikiamus dokumentus pateiks ir pažymą atsiims kitas asmuo, tai pažyma tam kitam asmeniui bus išduodama tik tuo atveju, jeigu jis pateiks nuolatinio gyventojo, kuriam atstovauja, įgaliojimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 straipsnio nuostatomis, šis įgaliojimas turi būti patvirtintas notarine tvarka.

Nuolatinio gyventojo, esančio užsienio valstybėje, įgaliojimą patvirtinti gali ir Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas, kuriam yra suteiktos teisės atlikti notaro funkcijas, notaras ar kita užsienio valstybės institucija, atliekanti notaro funkcijas. Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno, notaro ar kitos užsienio valstybės institucijos, atliekančios notaro funkcijas, patvirtintą įgaliojimą taip pat galima atsiųsti klasikiniu paštu kartu su prašymu išduoti pažymą. Tokiu atveju pažyma bus išduodama pažymą atsiimančiam asmeniui, pateikus šio asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Naujienlaiškio prenumerata