Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą Lietuvos kultūros darbuotojams teikti paslaugas užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose

Sukurta 2020.05.08 / Atnaujinta 2021.03.10 09:15

Baltarusijos Respublikoje

Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centre Rimdžiūnuose:

 • folkloro ansamblio „Žilvitis“ ir vaikų grupės „Žilvitėlis“ meno vadovo, kultūrinės veiklos organizatoriaus, 15 val. per savaitę, 60 val. per mėnesį.

Lenkijos Respublikoje:

Lenkijos lietuvių bendruomenės Suvalkų lietuvių švietimo ir kultūros centre:

 • vokalinio-instrumentinio ansamblio meno vadovo ir vaikų muzikos būrelio vadovo, 8 val. per savaitę, 32 val. per mėnesį;
 • tautinių šokių grupės meno vadovo ir vaikų šokio būrelio vadovo, 8 val. per savaitę, 32 val. per mėnesį;
 • suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų teatrų meno vadovo, 8 val. per savaitę, 32 val. per mėnesį.

Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namuose“ Seinuose:

 • kultūrinės veiklos organizatoriaus, 16 val. per savaitę, 64 val. per mėnesį.

 

Reikalavimai pretendentams teikti kultūros darbuotojų (meno vadovų) paslaugas:

 1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą
 2. Turėti kultūros ir meno darbuotojo kvalifikaciją arba ne trumpesnį kaip vienų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje metų stažą.
 3. Puikiai mokėti lietuvių kalbą.
 4. Būti nepriekaištingos reputacijos.
 5. Būti tinkamos sveikatos.

Privalumai:

 1. Gebėjimas bendrauti šalies, į kurią vykstama teikti paslaugų, valstybine kalba.
 2. Jei pretendentas turi kultūros ir meno darbuotojo kvalifikaciją – ne trumpesnis kaip vienų metų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje stažas.
 3. Jei pretendentas turi ne trumpesnį kaip vienų metų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje stažą – kultūros ir meno darbuotojo kvalifikacija.
 4. Rekomendacijos.

Pretendentai ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus (lietuvių kalba):

 1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, pilietybę (pilietybes) patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).
 6. Darbo kultūros srityje stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei turi).
 7. Jeigu dirba Lietuvoje, pažymą apie darbo krūvį kiekvienoje darbovietėje Lietuvoje.
 8. Jeigu dirba užsienio valstybėje, pažymą apie darbo krūvį kiekvienoje darbovietėje užsienio valstybėje ir informaciją raštu, ar yra mokamas atlyginimas priimančioje institucijoje – Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijoje.
 9. Veiklos koncepciją.
 10. Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (forma pridedama).
 11. Rekomendacijas (jei turi).

Su Lietuvos kultūros ir meno darbuotojais, laimėjusiais konkursą į skelbiamas pozicijas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) sudarys išvykimo dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas sutartis, nustatant, kad paslaugos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d., su galimybe sutartis pratęsti.

Pretendentus atrinks užsienio reikalų ministro įsakymu sudaryta konkursų pretendentų atrankos ir prašymų nagrinėjimo komisija, kurią sudaro ministerijos administracijos padalinių ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai. Pretendentai bus vertinami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, darbo kultūros srityje stažą, pokalbio rezultatus, pateiktą veiklos viziją, numatomas išlaidas kelionėms į priimančiąją instituciją, užimtumą numatomu sutarties laikotarpiu. Jeigu pretendentas ankščiau yra teikęs panašaus pobūdžio paslaugas Lietuvos Respublikos arba užsienio institucijoms, komisija atsižvelgs į turimą informaciją apie šios pretendento veiklos rezultatus ir vertinimus. Komisija, atsižvelgusi į konkursą laimėjusio asmens kvalifikaciją, darbo kultūros srityje stažą, teikiamų paslaugų apimtį ir ypatybes, nustatys valandinio atlyginimo dydį ir išmokų už kelionės išlaidas mokėjimo rūšį. Atlyginimai už Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, išvykusių į užsienio valstybes dirbti užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose, suteiktas paslaugas ir išmokos kelionės išlaidoms padengti mokamos neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ministerijai tam tikslui skiriamų asignavimų.

Jei asmuo draudžiasi valstybiniu savanorišku socialiniu draudimu, įmokas jis moka pats. Valstybinio savanoriško socialinio draudimo tvarką nustato atitinkami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

 

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų vertinimas ir pokalbis su pretendentu, kuris bus organizuojamas pasibaigus karantinui arba nuotoliniu būdu. Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 1 d. šiuo adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

Konkurso pretendentai ministerijai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu paštu (jeigu siunčiama registruotu paštu – pateikimo data yra gavimo ministerijoje data). Konkursui pateiktų dokumentų kopijas su jų originalais pretendentas turi pateikti sutikrinti iki konkurso pradžios. Konkurso pretendentus, kurie atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ministerija ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki konkurso raštu arba elektroniniu paštu informuoja apie konkurso datą, vietą ir laiką.

Išsami informacija apie konkursą teikiama telefonu +3707065 2574.